คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรรณภา สุดสูง
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐนิชา ทิพย์ตำแย
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรรณษา เจียมเคน
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2