กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชลธิชา วงษ์คนิช
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณภา ชินดา
อัตราจ้าง

นางสาวนิตยา ฑีฆะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0