กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอดิศักดิ์ จันทะนาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวมยุรา ขันจันทา
พนักงานราชการ