กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสิริสมภพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพานทอง พุดช่อ
ครูผู้ช่วย