กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายโผน ทองเนตร
ครู คศ.3

นางสุธิดา ธรรมสัตย์
ครู คศ.3