กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสิทธิศักดิ์ จิระพงษ์
ครู คศ.3

นายฐากูร ศรีวะรมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1