กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรินดา ชมภูศรี
ครู คศ.3

นางบัญชี พรมลาย
ครู คศ.3

นายกิตติพันธ์ บุดดา
ครูผู้ช่วย