ปฐมวัย

นางจิรวรรณ กิจเกียรติ
ครู คศ.3

นางแทนลัดดา ปัฐพี
ครู คศ.3

นางสาวกนกลักษ์ โสรส
พี่เลี้ยงเด็ก

นางอรทัย ศรีบุญ