คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมชัย ศรีวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0819768984
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับการแต่งตั้ง จาก สพป.อบ.2 .ให้เป็นผู้พิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2561
2 เป็นวิทยากรให้การอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษา ที่19 หนองผือ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษาเขมราฐ