เขตพื้นที่บริการโรงเรียน
เขตพื้นที่บริการโรงเรียน
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านโนนประทาย
2
บ้านนาหว้า
1
บ้านอุดมศิลป์
4
บ้านวังม่วง
5
บ้านหนองสิม
6
บ้านหนองโพน
7
บ้านป่าข่า
8
บ้านป่งคอม
9
บ้านทุ่งเจริญ
10
บ้านป่าข่าเหนือ